Podatki o upravljavcu spletne strani

Naziv upravljavca spletne strani:HOFER trgovina d.o.o.
Sedež:Kranjska cesta 1, Prevoje pri Šentvidu, SI-1225 Lukovica
Telefon:+386 / 1 / 8346 600
Matična številka:1992414000
Davčna številka:SI 91043522
Vpis v sodni register:Okrožno sodišče v Ljubljani, št. vložka 1/40365/00
Osnovni kapital:19.988,00 EUR
Spletni naslov:www.hofer.si
E-pošta:info@hofer.si

Splošno

Ti Splošni pogoji uporabe spletnih strani in aplikacij (v nadaljevanju: Splošni pogoji) opredeljujejo pogoje uporabe spletnih strani in aplikacij družbe HOFER trgovina d.o.o. (v nadaljevanju: HOFER), razen če posebna pogodba ali drugi splošni pogoji ne določajo drugače.

Z obiskom spletne strani in uporabo aplikacij družbe HOFER posameznik potrjuje, da je Splošne pogoje prebral in da je z njimi seznanjen. Posameznik se ob obisku spletnih strani in aplikacij zavezuje, da bo spletne strani HOFER uporabljal skladno s temi Splošnimi pogoji.

Ob uporabi spletnih strani družbe HOFER prihaja do obdelave osebnih podatkov obiskovalcev spletnih strani, ki jih HOFER obdeluje skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in sprejeto Politiko zasebnosti družbe HOFER.

Razlaga izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih uporabe spletnih strani in aplikacij imajo naslednji pomen:

Omejitev odgovornosti

HOFER si prizadeva zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje Spletnih strani in Aplikacij  ter ažurnost in točnost vsebin na Spletnih straneh ter Aplikacijah. Zaradi tehničnih razlogov, za potrebe vzdrževanja ali zamenjave opreme si HOFER pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopnosti do Spletnih strani in Aplikacije.

Obiskovalci Spletnih strani oziroma Aplikacij se zavedajo, da vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Če posameznik ugotovi, da so na Spletnih straneh ali Aplikacijah napake v vsebini, pri slikovnem, zvočnem ali video materialu, lahko o tem obvesti HOFER na HOFER trgovina d.o.o., Prevoje pri Šentvidu, Kranjska cesta 1, SI-1225 Lukovica ali preko e-pošte info(at)hofer.si.

HOFER ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost Spletnih strani ali Aplikacij, za motnje pri dostopu ali za motnje pri uporabi Spletnih strani ali Aplikacij, za njihovo slabšo kakovost ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s Spletnimi stranmi oziroma Aplikacijami.

HOFER ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi posamezniku  ali katerikoli drugi osebi nastala zaradi ali ob obisku Spletnih strani ali uporabi Aplikacij, ne glede na razlog nastanka škode, razen v primeru, ko je nastala škoda posledica velike malomarnosti ali naklepnega ravnanja HOFERja.

HOFER lahko na Spletnih straneh oziroma Aplikacijah uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod njegovim nadzorom. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb HOFER ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Posamezniki naj skrbno preberejo splošne pogoje in politiko zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden jim posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

Dovoljena uporaba Spletnih strani in Aplikacije

Spletnih strani ni dovoljeno uporabljati za katerikoli drug namen ali način od dovoljenih namenov uporabe.

Dovoljen namen in/ali način uporabe Spletnih strani je uporaba s standardnim spletnim brskalnikom preko protokola "http", za namen informiranja o ponudbi, pogojih in vsebini storitev družbe HOFER. Vsa in vsakršna drugačna uporaba je prepovedana.

V primeru nedovoljene uporabe Spletnih strani posameznikov lahko družba HOFER na kakršenkoli tehnično izvedljiv način prepreči ali omeji uporabo Spletnih strani. To določilo ne posega in ne zmanjšuje pravice družbe HOFER do drugih z veljavno zakonodajo dopuščenih ukrepov, vključno a ne omejeno na prijavo na ustrezne organe oz. organizacije ipd.

Posamezniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja pri uporabi Aplikacij, za katera se posameznik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal, niti ne bo poskušal izvajati:

  • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju,
  • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve,
  • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih obiskovalcev spletnih strani in podatke, ki jih ti vnesejo z namenom uporabe storitve.

Pravice intelektualne lastnine

Vsebina Spletnih strani in Aplikacij družbe HOFER je avtorsko delo in je kot tako zaščitena s predpisi s področja avtorskega prava in prava intelektualne lastnine, imetnik avtorskih pravic pa je HOFER. V zaščiteno vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba z vsemi grafičnimi elementi.

Posameznikom je dovoljeno uporabljati Spletne strani in Aplikacije samo v namene seznanitve z vsebino, predvsem s ponudbo in uporabo storitev, ki jih nudi HOFER. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema, a ne izključno, spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če to HOFER predhodno izrecno dovoli v pisni obliki.

V primeru, da se na Spletnih straneh oziroma Aplikacijah nahaja zaščitena blagovna ali storitvena znamka, ki ni v lasti družbe HOFER, je taka registrirana znamka last njenega lastnika in se šteje, da je objavljena s soglasjem takega lastnika oz. je objavljena v skladu s pravili za uporabo blagovnih znamk, ki veljajo za tako znamko ali drugo pravico intelektualne lastnine.

Predlogi, reklamacije, pritožbe in reševanje sporov

Obiskovalci Spletnih strani in Aplikacij lahko kakršnekoli reklamacije, pritožbe ali predloge naslovijo na Oddelek za informacije in pomoč strankam, in sicer preko kontaktnega obrazca, po elektronski pošti ali pa tako, da sporočilo posredujejo po navadni pošti na sedež družbe HOFER.

Končne določbe

Ti Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh HOFER.

HOFER si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh Splošnih pogojev. Spremenjeni Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani www.hofer.si.

Za razlago določb teh Splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo Republike Slovenije.

Obiskovalci Spletnih strani oz. Aplikacij in HOFER bodo morebitna nesoglasja, ki bi izvirala iz teh Splošnih pogojev reševali sporazumno. V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.