Dobrodošli! Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran.

Varovanje vaše zasebnosti je za nas še posebej pomembno. To seveda velja tudi za vaš obisk naših spletnih strani in za uporabo aplikacije v upravljanju družbe HOFER. Zato bi vam radi predstavili postopke obdelave osebnih podatkov na naših spletnih straneh oziroma aplikaciji ter vas seznanili s pogoji uporabe spletnih strani oziroma aplikacije.

POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI IN APLIKACIJE

S temi Pogoji uporabe spletnih strani in aplikacije družba HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, SI-1225 Lukovica, določa pravice in obveznosti upravljavca spletne strani in aplikacije ter uporabnikov aplikacije oz. obiskovalcev spletnih strani.

Izrazi, uporabljeni v teh Pogojih uporabe spletnih strani in aplikacije imajo naslednji pomen:

 • Pogoji so vsakokrat veljavni Pogoji uporabe spletnih strani in aplikacije;
 • Spletne strani so spletne strani dostopne na domenah:

  • hofer.si
  • daneszajutri.hofer.si
  • dostava.hofer.si / hoferdostava.si
  • enovice.hofer.si
  • kariera.hofer.si
  • urnik.hofer.si
  • vinoteka.hofer.si
  • ferfud.si / ferfud.hofer.si
  • hofertrznica.si / trznica.hofer.si
  • manjvrec.si / manjvrec.hofer.si
  • naturaktivzajtrk.si / naturaktivzajtrk.hofer.si
  • 123gremo.si / 123gremo.hofer.si
  • mojemnenje.hofer.si
  • nasmeskotek.si
  • mojnasmeskotek.si / mojnasmeskotek.hofer.si

 • Aplikacija je programska rešitev družbe HOFER prirejena za mobilne telefonske naprave, ki uporabljajo operacijski sistem Android, iOS, ipd. in ki uporabnikom omogoča spremljanje aktualnih ponudb, izdelavo nakupovalnega seznama, iskanje poslovalnic ter druge podobne storitve;
 • Upravljavec je družba HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, SI-1225 Lukovica, matična številka 1992414, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod številko vložka 1/40365/00;
 • Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z uporabo spletnega brskalnika dostopa do Spletnih strani družbe HOFER trgovina d.o.o. oziroma je preko spletne trgovine naložila in uporablja aplikacijo upravljavca;
 • Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na terminalni opremi uporabnika ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo uporabnik (ponovno) obišče. Uporablja jih večina sodobnih spletnih strani.

Delovanje spletnih strani in aplikacije ter omejitev odgovornosti

Upravljavec si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje Spletnih strani in Aplikacije, ažurnost in točnost vsebin na Spletnih straneh ter Aplikaciji in vzpostavitev delovanja Spletnih strani oziroma Aplikacije v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na Spletnih straneh oziroma Aplikaciji uporabljajo na lastno odgovornost.

Upravljavec ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost Spletnih strani ali Aplikacije, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi Spletnih strani ali Aplikacije, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s Spletnimi stranmi oziroma Aplikacijo.

Upravljavec prav tako ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi Uporabniku ali katerikoli drugi osebi nastala zaradi ali ob obisku Spletnih strani ali uporabi Aplikacije, ne glede na razlog nastanka škode, razen v primeru, ko je nastala škoda posledica velike malomarnosti ali naklepnega ravnanja Upravljavca.

Upravljavec lahko na Spletnih straneh oziroma Aplikaciji uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom Upravljavca. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb Upravljavec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

Dovoljena uporaba spletnih mest

Spletnih mest ni dovoljeno uporabljati za katerikoli drug namen ali način od dovoljenih namenov uporabe.

Dovoljen namen in/ali način uporabe Spletnih mest je uporaba s standardnim spletnim brskalnikom preko protokola "http", za namen informiranja o ponudbi, pogojih in vsebini storitev Upravljavca. Vsa in vsakršna drugačna uporaba je prepovedana.

V primeru nedovoljene uporabe Spletnih mest lahko Upravljavec na kakršenkoli tehnično izvedljiv način prepreči ali omeji uporabo Spletnih mest takemu uporabniku. To določilo ne posega in ne zmanjšuje pravice Upravljavca do drugih z veljavno zakonodajo dopuščenih ukrepov, vključno a ne omejeno na prijavo na ustrezne organe oz. organizacije ipd.

Dovoljena uporaba Aplikacije

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja pri uporabi Aplikacije, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju,
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve,
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

Pravice intelektualne lastnine

Uporabnik ne glede na obseg ali vrsto uporabe Spletnih strani oziroma Aplikacije ne pridobi nobene pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebinami, arhitekturo, obliko ali drugimi elementi Spletne strani oziroma Aplikacije. Vsi in vsakršni elementi Spletnih strani oziroma Aplikacije so zavarovane z avtorskimi in/ali drugimi pravicami intelektualne lastnine, ne glede na dejstvo ali so take pravice posebej razvidne iz ustreznih javnih registrov (npr. patent, model, znamka) ali ne.

Uporaba elementov Spletnih strani in Aplikacije za katerikoli drug namen kot je seznanitev z njihovo vsebino, zlasti s ponudbo in uporabo storitev, ki jih nudi Upravljavec, je brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Upravljavca prepovedana.

V primeru, da se na Spletnih straneh oziroma Aplikaciji nahaja zaščitena blagovna ali storitvena znamka, ki ni v lasti Upravljavca, je taka registrirana znamka last njenega lastnika in se šteje, da je objavljena s soglasjem takega lastnika oz. je objavljena v skladu s pravili za uporabo blagovnih znamk, ki veljajo za tako znamko ali drugo pravico intelektualne lastnine.

Varstvo osebnih podatkov

Radi bi vam pojasnil kako izvajamo varstvo vaših osebnih podatkov in katere osebne podatke sploh zbiramo. Pojasnila in informacije najdete v naših Določbah o varstvu osebnih podatkov.

Predlogi, reklamacije, pritožbe in reševanje sporov

Uporabniki lahko kakršnekoli reklamacije, pritožbe ali predloge naslovijo na službo za reklamacije, in sicer s pomočjo kontaktnega obrazca, po elektronske pošti ali pa tako, da sporočilo posredujejo po navadni pošti na sedež Upravljavca.

HOFER trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1
SI-1225 Lukovica
E-pošta: info(at)hofer.si
Kontaktni obrazec

Končne določbe

Upravljavec sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje Spletnih strani ali Aplikacije, če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati Spletnih strani, Aplikacije oz. izvajati storitev in če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju oz. drugi infrastrukturi.

Vsi spori, ki izhajajo iz uporabe Spletnih strani oz. Aplikacije se rešujejo v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. Za reševanje sporov, ki niso rešeni s postopkom iz prejšnjega odstavka tega člena, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Upravljavec sme kadarkoli spremeniti ali dopolniti te Pogoje, tako da v okviru Spletnih strani ali Aplikacije na običajno zanesljiv način objavi spremembe. Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami Pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo Spletnih strani oziroma Aplikacije.

Ti Pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh, dostopnih pod domeno www.hofer.si.

Lukovica, 23. 5. 2018