Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

1. Pogoji uporabe storitev HOFER

Uporabniški račun HOFER in vse druge storitve HOFER zagotavlja družba HOFER trgovina d.o.o. (v nadaljevanju »HOFER «).

HOFER zagotavlja programsko opremo za mobilne naprave (v nadaljevanju: »aplikacija«) in druge storitve preko svoje spletne strani HOFER. Uporabnik lahko ustvari svoj uporabniški račun, ima pregled nad računi opravljenih nakupov, naroča izdelke v spletni trgovini HOFER dostava, dodaja posamezne izdelke in recepte na svoj seznam in prejema ponudbe, ki so prilagojene njegovim interesom.

Če uporabniki za storitve HOFER sklenejo pogodbo, kot pogodbeni partner - če ni izrecno navedeno drugače - nastopa

HOFER trgovina d.o.o.
Kranjska cesta 1, Prevoje pri Šentvidu
SI-1225 Lukovica
Matična številka: 1992414000
Davčna številka: SI 91043522
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. vložka 1/40365/00

HOFER omogoča uporabo storitev HOFER, vključno z uporabniškim računom, izključno na podlagi teh Pogojev uporabe storitev HOFER (v nadaljevanju: »Pogoji uporabe«). Z uporabo uporabniškega računa HOFER dajte svojo privolitev v uporabo teh Pogojev uporabe ter sprejmete našo Politiko zasebnosti.

1.1. Področje veljavnosti

Ti Pogoji uporabe veljajo za zasebno uporabo HOFER uporabniškega računa v vsem njegovem obsegu in se posledično nanašajo na označevanje izdelkov v izbiri »Moj seznam«, udobno naročanje izdelkov v spletni trgovini HOFER dostava, hrambo računov v »Zgodovini naročil« ter opredeli svoje interese in vrste izdelkov, ki ga zanimajo. HOFER svoje storitve ponuja prek spletne strani HOFER oz. preko HOFER aplikacije za mobilne naprave.

Kot uporabnik ste dolžni sami zagotoviti tehnične pogoje, ki omogočajo uporabo vašega uporabniškega računa in storitev HOFER (npr. internetni priključek). Prav tako prevzemate vse v zvezi s tem povezane stroške.

HOFER ponuja številne možnosti informiranja in izmenjave mnenj o produktih in ponudbah. Branje vsebin je mogoče brez registracije. Če želite s svojim uporabniškim računom in storitvami HOFER izvršiti druga opravila, kot so na primer aktiviranje storitve opomnika, nastavitve glede prejemanja novic ali opredeliti vrste izdelkov, ki vas zanimajo, lahko to storite po uspešni prijavi v vaš uporabniški račun.

1.2. Podpora uporabnikom

Uporabniki lahko uporabljajo storitve HOFER prek spletne strani HOFER oziroma po prenosu HOFER aplikacije na mobilne naprave. Storitve HOFER so za uporabnike brezplačne.

Storitve HOFER uporabniku omogočajo registracijo, samodejno evidentiranje računov v digitalni obliki ter iskanje po kupljenih izdelkih.

HOFER pri tem ne jamči in ne odgovarja za pravilnost navedenih podatkov.

1.3. Uporaba uporabniškega računa

1.3.1. Splošne določbe

HOFER svojim strankam omogoča brezplačno registracijo na spletni strani HOFER. Da bi vsem uporabnikom zagotovili prijetno izkušnjo, za registracijo na spletni strani HOFER veljajo pravila, ki jih morajo uporabniki obvezno upoštevati:

  1. Kot uporabnik ste odgovorni za to, da tretje osebe ne dobijo dostopa do vašega uporabniškega računa. V ta namen varujete zaupnost svojega gesla. Poleg tega priporočamo, da geslo redno spreminjate.
  2. Nemudoma nas morate obvestiti o morebitni zlorabi vašega uporabniškega računa.
  3. Dolžni ste nam posredovati le pravilne in točne podatke. Na spletni strani https://www.hofer.si/ ni dovoljeno navajati tujih podatkov.
  4. Izvrševanje ravnanj, ki bi lahko vplivala na sposobnost poslovanja družbe HOFER (npr. zlovešča programska oprema ali druge skripte) je prepovedano.
  5. Upoštevati morate vse preventivne ukrepe za preprečevanje prenosa virusov ali drugih zlonamernih kod.

1.3.2. Registracija

Uporaba nekaterih možnosti mobilne aplikacije ali storitev HOFER lahko predpostavljajo pravilno registracijo uporabnikov. Dopustna je registracija več uporabniških računov, uporabniški računi pa niso prenosljivi.

Za registracijo uporabniškega računa na spletni strani https://www.hofer.si/ morate izpolniti obvezna polja, ki so označena na spletnem obrazcu za registracijo (e-naslov, datum rojstva in geslo), lahko pa se prijavite tudi s svojim računom na portalu Facebook, z Apple ID ali z Googlom, ter sprejmete našo Politiko zasebnosti in naše pogoje uporabe. Za registracijo uporabniškega računa morate biti stari najmanj 15 let.

Po zaključku registracije uporabnik prejme potrditveno elektronsko sporočilo, da je bila registracija uspešna. Elektronsko sporočilo o opravljeni registraciji pošljemo na e-naslov, ki ga uporabnik navedel ob registraciji. V potrditvenem elektronskem sporočilu najdete povezavo, na katero kliknete, da s tem potrdite odprtje vašega uporabniškega računa.

HOFER lahko zavrne sprejem registracije uporabnika, če za to obstaja stvarni razlog, npr. če uporabnik navede napačne podatke.

Podatki, ki jih navedete ob registraciji, morajo biti popolni in pravilni. Če se po registraciji spremenijo, jih je uporabnik dolžan nemudoma popraviti v uporabniškem računu.

1.3.3. Vaš uporabniški račun

Z uspešno registracijo ustvarite svoj HOFER uporabniški račun, do katerega lahko kadar koli dostopate tako, da se prijavite s svojim elektronskim naslovom in geslom ali prek vašega Facebooku računa ali Apple ID, če ste izbrali to možnost.

V svojem uporabniškem računu lahko upravljate vse uporabniške nastavitve ter personalizirane storitve HOFER, na primer vnos svojih osebnih podatkov in nastavitev glede prejemanja HOFERjevih e-novic. Za nemoteno uporabo storitev, ki jih ponuja HOFER (npr. prilagojene informacije glede ponudbe izdelkov in storitev družbe HOFER) morajo biti osebni podatki, ki ste jih navedli v svojem uporabniškem računu, vedno posodobljeni.

Posredovanje uporabniškega računa tretjim osebam ni mogoče.

1.4. Pravice do uporabe storitev HOFER

Uporabnik v skladu s spodaj navedenimi Pogoji uporabe prejme splošno (nedeljivo in neprenosljivo) pravico do uporabe storitev HOFER, ki je omejena na čas trajanja te pogodbe.

Storitve HOFER se ne prenesejo na uporabnika. Uporabnik lahko storitve HOFER uporablja le za lastne potrebe.

Uporabnik nima pravice do spreminjanja storitev HOFER. To ne velja za spremembe, ki so potrebne za popravke napak, če HOFER zamuja z odpravljanjem napak oziroma po pisnem pozivu odkloni odpravo napak.

Če HOFER v času trajanja veljavnosti uvede nove različice, posodobitve, nadgradnje ali nove ponudbe v zvezi s storitvami HOFER, veljajo zgoraj navedene pravice in omejitve tudi zanje.

Uporabniku pripadajo zgolj pravice, ki so izrecno opredeljene v zgornjih točkah. Uporabnik zlasti nima pravice do uporabe storitev HOFER, ki presegajo dogovorjeno uporabo ter pravice do zagotovitve oziroma omogočanja uporabe HOFER storitev tretjim osebam. Storitve HOFER je zlasti prepovedano reproducirati, odsvojiti ali začasno dajati na voljo, še zlasti dajati v najem ali izposojati. Uporabniki tudi nimajo pravice odplačno dajati na voljo storitve HOFER tretjim osebam, razen če je HOFER to predhodno izrecno pisno odobril.

1.5. Omejena odgovornost/razpoložljivost

HOFER uporabnikom prek svojih storitev zagotavlja tudi dostop do informacij tretjih ponudnikov. Za te informacije so odgovorni ti ponudniki sami. HOFER ne jamči in ne nosi odgovornosti za kakršnekoli vsebine tretjih ponudnikov, še zlasti ne za pravilnost in popolnost podatkov o cenah in izdelkih.

Zagotavljanje neobvezujočih storitev HOFER (npr. hramba potrdil o nakupu, izračun izteka garancijske dobe) ne pomeni prevzemanja kakršnihkoli obveznosti ali jamstev v zvezi s temi storitvami.

HOFER ni dolžan hraniti potrdil o nakupu in ne jamči za neshranjena, napačno shranjena ali izgubljena potrdila (npr. zaradi tehničnih težav). Poleg tega HOFER ob izračunu garancijske dobe, ki je zgolj informativne narave ne daje nobenih zagotovil glede same garancije, uporabnik pa v zvezi z zagotavljanjem garancije (izdajo garancijskega lista) nima nikakršnih zahtevkov do družbe HOFER. Uveljavljanje garancijskega zahtevka uporabnika lahko izhaja le iz garancijske izjave in ne iz izračuna garancijske dobe, ki je bil napravljen v uporabniškem računu uporabnika.

HOFER v zvezi s pogodbenimi in nepogodbenimi odškodninskimi zahtevki jamči le v primeru naklepa in hude malomarnosti. V primeru neodplačne zagotovitve informacij, prenosov, dokumentov ipd., je jamstvo družbe HOFER za stvarne in pravne napake informacij, prenosov in dokumentov, zlasti za njihovo pravilnost, popolnost, brezhibnost, neokuženost z zlonamerno programsko opremo, neobremenjenost z avtorskimi pravicami ali drugimi pravicami tretjih oziroma za njihovo uporabo, razen v primeru naklepa, izključeno. V primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti HOFER jamči tudi za vsakršno krivdno kršitev svojih zaposlenih in podizvajalcev. Jamstvo je omejeno na običajno predvidljivo škodo, razen v primeru naklepa ali hude malomarnosti družbe HOFER in v primeru naklepnega ravnanja zakonitih zastopnikov, zaposlenih ali podizvajalcev družbe HOFER ali njihovega ravnanja iz hude malomarnosti. Če je jamstvo družbe HOFER izključeno ali omejeno, velja to tudi za jamstvo zakonitih zastopnikov, zaposlenih, ali podizvajalcev družbe HOFER.

Navedene omejitve jamstva ne veljajo za škodo iz naslova poškodovanja življenja, telesa ali zdravja ter v primeru kršitev prisilnih zakonskih predpisov in bistvenih pogodbenih obveznosti.

Zagotavljanje storitev HOFER se lahko za uporabnike kadarkoli omeji, prekine oz. ustavi. Uporabniki nimajo pravice do časovne oziroma krajevne razpoložljivosti storitev HOFER niti nimajo pravice do zagotavljanja možnosti prenosa HOFER mobilne aplikacije na mobilno napravo.

HOFER poleg tega ne jamči, da storitve HOFER izpolnjujejo posebne zahteve uporabnika ali da so primerne za določen namen, razen če je to izrecno potrjeno.

HOFER poleg tega ne jamči, da storitve HOFER izpolnjujejo posebne zahteve uporabnika ali da so primerne za določen namen, razen če je to izrecno potrjeno.

1.6. Obveznosti in odgovornost uporabnikov

Uporabniki so dolžni uporabljati storitve HOFER v skladu z zakonskimi predpisi. Storitev HOFER še zlasti ni dovoljeno zlorabljati za ali z zvezi ravnanji, ki niso skladna s prisilnimi predpisi ter za kršitve kakršnihkoli pravic tretjih oseb (npr. tudi pravic intelektualne lastnine in konkurenčnega prava). Vsa tovrstna dejanja imajo lahko civilnopravne ali kazenskopravne posledice.

Uporabniki so odgovorni za vse vsebine (npr. slike, besedila in povezave), ki jih objavijo, do katerih omogočijo dostop ali jih posredujejo tretjim osebam. Posledično mora vsak uporabnik zagotoviti, da so vse vsebine zakonite in ne kršijo pravic tretjih oseb.

Uporabniki morajo pred nalaganjem slikovnih datotek zagotoviti, da imajo ustrezne pravice do uporabe slik oz. datotek ter da je njihova objava skladna z zakonskimi predpisi in ne krši ali posega v pravice tretjih. Uporabniki morajo sprejeti razumne ukrepe za dodatno zaščito osebnih podatkov, ki jih pri uporabi HOFER storitev zagotavljajo tretjim osebam. HOFER še zlasti ne jamči za morebitno izgubo uporabniških podatkov. Uporabniki lahko storitve HOFER uporabljajo le za zasebne namene. Uporabnikom je prepovedana uporaba storitev HOFER za gospodarske, komercialne ali druge poslovne namene.

Uporabnik jamči za vsa ravnanja, ki se izvajajo v okviru uporabe njegovega uporabniškega profila, pod pogojem da je za ta ravnanja odgovoren. Uporabniki so zavezani družbi HOFER povrniti vso škodo v zvezi z zahtevki tretjih oseb, ki so vloženi zoper družbo HOFER zaradi nezakonite uporabe storitev HOFER s strani teh uporabnikov. Uporabniki bodo družbo HOFER nemudoma obvestili o zahtevkih tretjih oseb zaradi nezakonite uporabe storitev HOFER.

1.7. Omejena odgovornost za nezakonite vsebine tretjih oseb

HOFER ni dolžan nadzorovati informacij tretjih oseb pri zagotavljanju storitev HOFER ali raziskovati okoliščin, ki kažejo na morebiti nezakonita dejanja.

Če se HOFER seznani s tem, da uporabniki v zvezi s storitvami HOFER izvršujejo nezakonita ravnanja ali so v zvezi s HOFER storitvami dani na voljo podatki, kar predstavlja kakršnokoli kršitev prisilnih predpisov, se ti podatki nemudoma odstranijo in po potrebi onemogoči dostop do teh podatkov oziroma blokira dostop posameznih uporabnikov.

HOFER lahko uporabnike seznanja tudi z vsebinami in aplikacijami tretjih oseb. Če je v zvezi z vsebinami tretjih oseb ponujena sklenitev pogodbe, do sklenitve pogodbe pride izključno med odgovorno osebo, ki je izkazana kot ponudnik, in posameznim uporabnikom. HOFER v tem primeru ni pogodbeni partner.

Če spletne strani družbe HOFER vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, je bila v času objave teh povezav preverjena zakonitost povezanih spletnih strani in na teh spletnih straneh niso bile zaznane nezakonite vsebine. Ne glede na to ne moremo vplivati na vsebine povezanih strani tretjih oseb in jamčiti za njihovo zakonitost. Prav tako ni mogoče zagotoviti trajnega vsebinskega nadzora nad povezanimi stranmi tretjih oseb. Če se HOFER seznani z nezakonitimi vsebinami na povezanih spletnih straneh, se te povezave nemudoma odstranijo. Če uporabniki ugotovijo ali domnevajo, da so na spletnih straneh HOFER vsebine, ki kršijo te Pogoje uporabe oz. so nezakonite, HOFER uporabnike vljudno naproša, da ga o tem obvestijo.

1.8. Varstvo podatkov

Ob uporabi storitev HOFER se izrecno obvezujete, da boste spoštovali vso veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in elektronskih komunikacij.

Nadalje se obvezujete, da v zvezi z vašim uporabniškim računom ne boste pošiljali neželene pošte oz. povzročili njenega pošiljanja.

1.9. Prekinitev uporabe

HOFER lahko kadar koli zaradi stvarnih razlogov prekine uporabniško razmerje s posameznim uporabnikom. To velja zlasti v primeru kršitev veljavne zakonodaje oziroma v primeru kršitve teh Pogojev uporabe.

Uporabniki se lahko kadar koli odjavijo od uporabe storitev HOFER. Uporabniški račun je mogoče kadar koli nepreklicno izbrisati v uporabniškem računu pod razdelkom »Moje nastavitve«.

Če je bil uporabniški račun HOFER iz katerih koli razlogov blokiran, se s tem uporabniško razmerje storitev HOFER samodejno prekine.

Po ukinitvi ali blokadi uporabniškega računa še naprej veljajo določbe točk 1.6. in 1.8. teh Pogojev uporabe, če se nanašajo na aktivnosti uporabnika pred nastopom ukinitve uporabniškega računa ali njegove blokade.

1.10. Končne določbe

Ti Pogoji uporabe pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh HOFER.

HOFER si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh Splošnih pogojev. Spremenjeni Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh HOFER.

Če je katera od določb neveljavna ali to postane, ostale določbe ostanejo nespremenjene v veljavi. Neveljavna določba se nadomesti s takšno veljavno, ki je po ekonomski vsebini in namenu najbližje neveljavni določbi.

Za razlago določb teh Splošnih pogojev se uporablja veljavno pravo Republike Slovenije.

Uporabniki storitev HOFER in HOFER bodo morebitna nesoglasja, ki bi izvirala iz teh Pogojev uporabe reševali sporazumno. V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.