NAGRADNA IGRA “HOFERjeva kreativna (S)CENA”

Splošni pogoji sodelovanja

1. Podatki o organizatorju nagradne igre
Organizator nagradne igre »HOFERjeva kreativna (S)CENA« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija podjetja HOFER trgovina d.o.o. V nagradni igri sodelujoči sodelujejo v izboru za 5 nagrad, ki bodo predstavljene v nadaljevanju Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre »HOFERjeva kreativna (S)CENA«.

3. Sodelujoči
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije, ki so starejše od 18 let. Osebe mlajše od 18 let morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti predhodno pisno pooblastilo staršev ali zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni podjetja HOFER trgovina d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in pravne osebe. Sodelovanje v nagradni igri ni odvisno od nakupa katerega koli izdelka v trgovinah HOFER v Sloveniji.

Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre »HOFERjeva kreativna (S)CENA« ter Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o., ki jih je določil organizator, in le-te tudi sprejemajo. Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o. so objavljeni na povezavi https://www.hofer.si/sl/splosni-pogoji/dolocbe-o-varstvu-osebnih-podatkov/.

Izbor nagrajencev organizatorja je dokončen, organizatorju ga ni treba utemeljiti in zoper njega ni mogoča pritožba.

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 29. 01. 2021 in veljajo do podelitve glavne nagrade.

4. Način sodelovanja v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči na spletnem mestu https://www.hofer.si/sl/o-hoferju/moj-hofer/hofer-scena/hoferjeva-kreativna-scena/ oddati svojo kreativo o HOFER trgovini, svežini, najboljši HOFER CENI ali vsem, kar se dogaja na HOFER (S)CENI. Vsak sodelujoči lahko odda eno kreativno naenkrat. Kreativo lahko odda v .jpg, .png, .pdf, .gif obliki, ki je manjša od 10MB.

Spletni obrazec mora sodelujoči izpolniti tudi s kontaktnimi podatki: ime, priimek in elektronski naslov, potrditi, da je prebral Splošne pogoje in Določbe o varstvu osebnih podatkov ter oddati prijavo s klikom na gumb »Sodeluj«.

Sodelujoči jamči organizatorju, da so kreative oz. vsebine, ki jih je oddal na www.hofer.si/sl/o-hoferju/moj-hofer/hofer-scena/hoferjeva-kreativna-scena/, njegova lastna in izvirna avtorska dela oziroma ima na delih ustrezne pravice in s prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči prenaša na organizatorja izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in soglaša, da organizator trajno uporabi njegove kreative na vseh digitalnih kanalih organizatorja (hofer.si, Facebook stran HOFER Slovenija in Instagram profil HOFER Slovenija) in v komunikaciji z mediji. Slednje organizator izpostavlja kot pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Posamezni sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, vendar so upravičeni le do ene nagrade.

5. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra poteka od 29. 01. 2021 do vključno 16. 02. 2021 do 23:59. ure.

6. Nagradni sklad
V nagradnem skladu je 5 nagrad, in sicer:

Nagrade:

  • 4 x HOFERjevi boni v vrednosti 20 EUR.

Glavna nagrada:

  • 1 x HOFERjev bon v vrednosti 40 EUR

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

7. Davčne obveznosti
Vrednost nagrad ne presega 42 EUR, zato se akontacija dohodnine ne odvede ter se vrednost nagrade ne všteva v davčno osnovo prejemnikov. Organizatorja bremeni plačilo vseh davkov v zvezi s podelitvijo nagrade (vključno z DDV-jem). Druge davčne obveznosti v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo prejemnike nagrad. Vrednost nagrad je maloprodajna z vključenim DDV.

8. Določanje nagrajencev
Nagrajence se določi z izborom izmed vseh sodelujočih, ki so na spletni strani https://www.hofer.si/sl/o-hoferju/moj-hofer/hofer-scena/hoferjeva-kreativna-scena/ oddali svoje kreative v času trajanja nagradne igre.

Organizator nagradne igre nagrajence objavi na spletni strani https://www.hofer.si/sl/o-hoferju/moj-hofer/hofer-scena/hoferjeva-kreativna-scena/.

Vsi nagrajenci bodo izbrani po koncu nagradne igre. V primerih, ko organizator uporabi kreative sodelujočih za objavo na njegovih digitalnih kanalih pred zaključkom nagradne igre, pa nagrajence obvesti osebno, pred objavo kreative, in sicer preko navedenega elektronskega naslova. Končen seznam nagrajencev bo objavljen v 5 delovnih dneh od zaključka nagradne igre.

9. Pravica do podelitve nagrade
Nagrada se podeli, razen če nagrajenci Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre ne izpolnjujejo ali delujejo v nasprotju le-teh, ne izpolnjujejo pogojev za prevzem nagrade ali v zahtevanem roku 3 delovnih dni po prejemu obvestila organizatorja nagradne igre o prejemu nagrade svojih podatkov ne pošljejo organizatorju. Prav tako se nagrada ne podeli in se sodelujoče iz nagradne igre izključi, če na kakršenkoli način širijo sovražni govor.

V teh primerih je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti. Organizator z nagrado prosto razpolaga, žreb za to nagrado se ne ponovi.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagrajence o postopku izročitve nagrade organizator obvesti na e-poštni naslov, ki ga je navedel v spletnem obrazcu za oddajo kreativ. Nagrajenci so dolžni organizatorju javiti svoje podatke (ime in priimek ter naslov) v roku 3 delovnih dni. Nagrajenci nagrado prejmejo po pošti na navedeni naslov.

Nagrajenci, ki jim organizator nagrado podeli, dovoljujejo javno objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) na https://www.hofer.si/sl/o-hoferju/moj-hofer/hofer-scena/hoferjeva-kreativna-scena/, Facebook strani HOFER Slovenija in Instagram profilu @hoferslo z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oziroma prevzema nagrade.

11. Izključitev odgovornosti
Organizator ne odgovarja za:

  • nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja (pogodbenih partnerjev),
  • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo spletne strani,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

12. Varstvo osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja nagradne igre za namene izvedbe podeljevanja nagrad v skladu s temi splošnimi pogoji.

Podatke nagrajencev upravljavec v primeru namena izpolnjevanja svojih davčnih obveznosti (akontacija dohodnine) posreduje Finančni upravi RS.

Sodelujoči morajo ob prijavi za sodelovanje v nagradni igri upravljavcu posredovati svoje ime, priimek in e-naslov. Upravljavec te podatke obdeluje na temelju zakonitega interesa za podelitev nagrade in izvedbo nagradne igre, sodelujoči pa lahko kadarkoli ugovarjajo takšni obdelavi, pri čemer njihov ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri.

Nagrajenci morajo upravljavcu na njegov poziv posredovati še dodatne podatke (naslov) za namen podeljevanja nagrade. Če nagrajenci upravljavcu v roku ne posredujejo podatkov, ki so potrebni za izpolnitev upravljavčevih davčnih obveznosti, šteje, da odstopajo od darilne pogodbe in nagrade ne morejo prejeti.

Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do in popravek osebnih podatkov, posredovanih v nagradni igri ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Sodelujoči imajo poleg tega tudi pravico do ugovora, ki šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri, in v tem primeru tudi pravico do izbrisa teh osebnih podatkov. Nagrajenci, katerih osebne podatke upravljavec za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti hrani še 10 let od zaključka nagradne igre, obdelavi podatkov ne morejo ugovarjati, lahko pa zahtevajo prenosljivost podatkov. Če menijo, da upravljavec njihovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporočijo oddelku, pristojnemu za varstvo osebnih podatkov na pravo(at)hofer.si ali pa se pritožijo pri Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si). Dodatne informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so sodelujočim na voljo na povezavi https://www.hofer.si/sl/splosni-pogoji/dolocbe-o-varstvu-osebnih-podatkov/.

13. Ostale določbe
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre. Ob vsaki spremembi Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre »HOFERjeva kreativna (S)CENA« organizator veljavne objavi na spletni strani https://www.hofer.si/sl/o-hoferju/moj-hofer/hofer-scena/hoferjeva-kreativna-scena/.

Če sodelujoči po objavi sprememb Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne ne prekliče sodelovanja v nagradni igri, se šteje, da spremembo sprejema in z njo strinja.

Za vse morebitne spore v povezavi s to nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Lukovica, 29. 01. 2021