Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

 SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre »Griljatna nagradna igra« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju: organizator).

 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija podjetja HOFER trgovina d.o.o., HOFERjeve žar ponudbe in izdelkov linije BBQ.

 

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 9. 5. do 7. 8. 2024.

V času od 9. 5. do vključno 7. 8. 2024 je na spletni strani organizatorja objavljen obrazec, preko katerega sodelujoči lahko s številko računa sodeluje v nagradni igri. Istočasno je v nagradni igri možno sodelovati brez nakupa, in sicer s poslanim mailom z griljantno zgodbo na e-naslov nagrada@hofer.si.

Organizator vsak teden najkasneje do petka razglasi tedenske nagrajence, ki so v nagradni igri sodelovali od četrtka prejšnjega tedna do vključno srede tekočega tedna. Njihova imena in priimke objavi na spletno stran. Organizator najkasneje 2 tedna po zaključku nagradne igre razglasi nagrajenca_ko glavne nagrade in njegovo_njeno ime prav tako objavi na spletni strani.

S pretekom srede, 7. 8. 2024, sodelovanje v nagradni igri ni več možno. Glavni nagrajenec nagradne igre je razglašen najkasneje do srede, 21. 8. 2024.

 

4. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije, starejše od 18 let, ki sprejmejo te Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre. Mladoletne osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije lahko sodelujejo le s pisnim soglasjem staršev oziroma zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v podjetju HOFER trgovina d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in pravne osebe.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre »Griljantna nagradna igra« ter Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o., ki jih je določil organizator, ter jih sprejemajo. Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o. so objavljene na povezavi spodaj pod točko 13 teh splošnih pogojev.

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Predmetni Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so veljavni od 9. 5. do 7. 8. 2024.

 

5. Način sodelovanja v nagradni igri

V času od 9. 5. do vključno 7. 8. 2024 je na spletni strani organizatorja objavljen obrazec, v katerega sodelujoči vpiše številko računa, na katerem je vsaj en izdelek linije BBQ. Ob izpolnitvi obrazca s podatki o računu izpolni tudi obrazec z osebnimi podatki in poda privolitev s Splošnimi pravili in pogoji nagradne igre ter s Politiko zasebnosti.

Istočasno je v nagradni igri možno sodelovati brez nakupa. Sodelujoči v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov nagrada@hofer.si pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Gril zgodba« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji in obdelavo osebnih podatkov; hkrati v e-sporočilu posreduje tudi svoje osebne podatke (ime in priimek). Navedeno sodelujoči pošlje tako, da na začetku e-sporočila navede sporočilo z besedama DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak). V tem primeru prvi DA pomeni, da se sodelujoči strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa, da se sodelujoči strinja z obdelavo osebnih podatkov, v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov, v njej pa sodelujoči opiše Griljantno zgodbo – svoj najljubši piknik s HOFERjevimi izdelki. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Če oddana številka računa ni pravilna, če na računu ni vsaj enega izdelka znamke BBQ, če opisana zgodba ne ustreza tematiki, če zgodba ni primerne dolžine, če ob oddanih podatkih ni podano strinjanje s splošnimi pogoji sodelovanja in obdelavo osebnih podatkov, če zahtevani osebni podatki niso posredovani v celoti organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak sodelujoči lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več oddanimi številkami računa in z več oddanimi zgodbami.

Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti oziroma razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

Vsi, ki bodo v nagradni igri sodelovali z oddajo številke računa oziroma zgodbe, gredo samodejno v žreb za glavno nagrado.

 

6. Izjava o avtorskem delu in prenos pravic intelektualne lastnine na organizatorja

Sodelujoči v nagradni igri jamči, da je posredovana zgodba njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19, 130/22, v nadaljevanju ZASP).

Če se ugotovi, da sodelujoči ni avtor poslane zgodbe, se takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno, sodelujoči pa je od nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri izključen, tako da se vse njegove prijave v nagradni igri izločijo in štejejo za neveljavne. Obenem sodelujoči, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.

Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno sodelujoči, ki je takšno zgodbo poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse pravice intelektualne lastnine, vključno z vsemi materialnimi avtorskimi pravicami in drugimi prenosljivimi avtorskimi pravicami (vključno s pravico reproduciranja, javnega izvajanja, javnega prenašanja, javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, javnega prikazovanja, radiodifuznega oddajanja, radiodifuzne retransmisije, sekundarnega radiodifuznega oddajanja, dajanja na voljo javnosti, predelave, avidovizualne priredbe, distribuiranja, dajanja v najem), na poslanem avtorskem delu – v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja je izključen, teritorialno neomejen (velja za ves svet) in časovno neomejen. Ta prenos vključuje tudi pravico prijaviti ali pridobiti katerokoli pravico intelektualne lastnine s strani organizatorja pri ustreznih ustanovah (vključno vendar ne omejeno na znamke) ter uveljavljati prednostno (prioritetno) pravico na podlagi takšnih prijav.

Izžrebanci vsakega tedna bodo z imenom in priimkom sproti objavljeni na spletni strani organizatorja.

Organizator lahko vse prispele zgodbe in/ali imena avtorjev neomejeno uporablja, objavlja in navaja na svojih spletnih straneh, aplikacijah, drugih oglaševalskih materialih itd. Nagrajenec izrecno soglaša tudi s tem, da ima organizator pravico oddana avtorska dela – zgodbe prosto predrugačiti, predelati, prevesti ali prilagoditi in uporabljati na kakršenkoli način. Organizator lahko uporablja avtorska dela – zgodbe v prijavljeni, predrugačeni, predelani, prevedeni ali prilagojeni obliki po lastni presoji in brez kakršnikoli omejitev, kot tudi lahko te pravice prenaša na tretje osebe po lastni presoji in brez kakršnihkoli omejitev.

Nagrajenec na organizatorja prenaša tudi vse terjatve, ki jih ima zoper tretje osebe iz naslova kršitev pravic intelektualne lastnine v zvezi z oddanimi zgodbami kot avtorskim delom. Organizator tako pridobi pravico, da v lastnem imenu in za svoj račun uveljavlja vse zahtevke iz teh pravic, vključno z zahtevki po 167. in 168. členu ZASP, zaradi kršitve v celotnem obdobju.

 

7. Nagradni sklad

Tedenske nagrade: Vsak teden 1 x HOFERjeva darilna kartica v vrednosti 40 EUR. Skupno 13 x HOFERjeva darilna kartica v vrednosti 40 EUR.

Glavna nagrada: HOFERjeva darilna kartica v vrednosti 300 EUR (razglasitev najkasneje dne 21. 8. 2024).

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Če nagrajenec ne sporoči podatkov, potrebnih za prejem nagrade, organizator nagrade ni dolžen podeliti.

 

8. Določanje nagrajencev

Tedenske nagrajence se določa z naključnim žrebom. Nagrajenci, ki so v nagradni igri sodelovali od četrtka prejšnjega tedna do vključno srede tekočega tedna, bodo objavljeni vsak petek, in sicer na HOFERjevi spletni strani.

Prejemnik glavne nagrade bo določen z naključnim žrebom. Žrebanje za glavno nagrado bo potekalo najkasneje v sredo, 21. 8. 2024, v prostorih organizatorja. Nagrajenec bo objavljen na HOFERjevi spletni strani.

Izbor nagrajencev je dokončen, organizatorju ga ni treba utemeljiti in zoper njega ni možna pritožba.

 

9. Obveščanje nagrajencev

Tedenske nagrajence se vsak petek v času trajanja nagradne igre objavi na HOFERjevi spletni strani, prav tako pa se jih v roku 5 delovnih dni od objave na spletni strani o nagradi osebno obvesti, in sicer na elektronski naslov, ki je bil posredovan ob sodelovanju. Nagrajenec organizatorju v odgovoru na e-sporočilo sporoči svoj naslov, kamor bo nagrada posredovana po pošti.

Prejemniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre ter Določbami o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o., ki jih je določil organizator v zvezi s predmetno nagradno igro, in soglašajo, da se njihovo ime, priimek in prejeta nagrada objavijo na HOFERjevi spletni strani.

 

10. Podelitev nagrad

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju po elektronski pošti pošlje naslednje osebne podatke:

·         ime in priimek,

·         naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,

·         naslov, kamor naj se nagrada pošlje,

·         davčno številko – za prejemnika glavne nagrade, katere vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR.

Organizator bo nagrade dobitnikom nagrad poslal po pošti najkasneje v roku 30 dni od prejema podatkov, zahtevanih za izročitev nagrade. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Mladoletnik lahko nagrado prejme zgolj v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s temi Splošnimi pogoji poslovanja in pravili nagradne igre ter Določbami o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o., ki jih je določil organizator v zvezi s predmetno nagradno igro, ter da nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

Nagrada se ne podeli, če nagrajenci ne izpolnjujejo Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre ali slednje kršijo, če ne podajo zahtevanih soglasij in zahtevanih osebnih podatkov, če se prijavljeno zgodbo naknadno razglasi za neveljavno itd. V teh primerih je organizator nagradne igre v razmerju do sodelujočega oziroma do nagrajenca prost vseh obveznosti. Organizator z nagrado prosto razpolaga, izbor oziroma žreb za to nagrado se ne ponovi.

 

11. Davčne obveznosti

Organizator za prejemnika glavne nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljenih nagrad ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

 

12. Izključitev odgovornosti

Organizator ne odgovarja za:

·         nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja (pogodbenih partnerjev),

·         izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo spletne strani,

·         kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,

·         sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

·         kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

 

13. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja nagradne igre za namene izvedbe nagradne igre in podelitve nagrad v skladu s temi Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre. Soorganizator nastopa kot pogodbeni obdelovalec. Sodelujoči morajo ob prijavi za sodelovanje v nagradni igri upravljavcu posredovati svoje ime, priimek in elektronski naslov. Upravljavec te podatke obdeluje in hrani na temelju zakonitega interesa za izvedbo nagradne igre, izbris podatkov bo izveden v 90 dneh od oddaje obrazca za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrajenci morajo poleg imena, priimka in elektronskega naslova dodatno posredovati še naslov stalnega oz. začasnega prebivališča ter naslov, kamor naj se nagrada pošlje; nagrajenec glavne nagrade pa še davčno številko. Njihove podatke upravljavec obdeluje in hrani za namene izvajanja prenesenih materialnih in drugih avtorskih pravic in s tem povezanih morebitno nastalih drugih pravic intelektualne lastnine. Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani upravljavca. Upravljavec tako osebne podatke nagrajencev obdeluje na podlagi izvajanja pogodbe po členu 6(1)b GDPR (prenos materialnih in drugih avtorskih pravic v skladu s temi Splošnimi pogoji sodelovanja in pravili nagradne igre) do konca trajanja avtorske pravice. Prav tako osebne podatke nagrajenca hranimo 10 let zaradi zahtev davčne zakonodaje (člen 6(1)c GDPR v zvezi s 32. členom ZDavP-2).

Sodelujoči in nagrajenci lahko skladno z veljavnimi predpisi ter glede na posamično pravno podlago uveljavlja: pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do izbrisa podatkov.  Navedene pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na zgoraj navedeni naslov upravljavca ali z elektronsko pošto na elektronski naslov: pravo@hofer.si.  Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Dodatne informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so sodelujočim na voljo na povezavi.

 

14. Ostale določbe

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre. Ob vsaki spremembi Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre »Griljatna nagradna igra« organizator veljavne objavi na spletni strani.

Če sodelujoči po objavi sprememb Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre ne prekliče sodelovanja v nagradni igri, se šteje, da spremembo sprejema in se z njo strinja.

Za vse morebitne spore v povezavi s to nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Lukovica, maj 2024​