Sprememba naročila Dokončaj spremembo

Dodano v košarico

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNEGA KVIZA »KAKŠEN TIP NAVIJAČA SI?«

 

1. Podatki o organizatorju in soorganizatorju nagradnega kviza

Organizator nagradnega kviza »Kakšen tip navijača si?« (v nadaljevanju: nagradni kviz) je podjetje HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju: organizator).

Soorganizator nagradnega kviza »Kakšen tip navijača si?« je podjetje Kvizum ltd, Nade Ovcakove 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: soorganizator).

 

2. Namen nagradnega kviza

Namen nagradnega kviza je promocija podjetja HOFER trgovina d. o. o.

 

3. Trajanje nagradnega kviza

Nagradni kviz traja od 10. junija do vključno 30. junija 2024. Organizator bo najkasneje v roku desetih delovnih dni od zaključka nagradnega kviza objavil nagrajence nagradnega kviza objavil na HOFERjevi spletni strani.  

Z datumom, ko bo organizator objavil nagrajenca nagradnega kviza, se bo nagradna igra zaključila.

 

4. Pogoji sodelovanja

V nagradnem kvizu lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije, starejše od 18 let, ki sprejmejo te Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradnega kviza. Mladoletne osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije lahko sodelujejo le s pisnim soglasjem staršev oziroma zakonitih zastopnikov.

V nagradnem kvizu ne morejo sodelovati sodelavci, ki so zaposleni v podjetju HOFER trgovina d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradnega kviza, in pravne osebe.

S sodelovanjem v nagradnem kvizu sodelujoči potrjujejo, da so prebrali in razumejo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradnega kviza »Kakšen tip navijača si?« (v nadaljevanju: Splošni pogoji nagradnega kviza) ter Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o., ki jih je določil organizator, ter jih sprejemajo. Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o. so objavljene na povezavi,ki je navedena pod točko 12 teh Splošnih pogojev nagradnega kviza.

Nagradni kviz poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Predmetni Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradnega kviza so veljavni od 10. junija 2024 do zaključka nagradne igre.

 

5. Način sodelovanja v nagradnem kvizu

Na HOFERjevi spletni strani bo v času trajanja nagradnega kviza objavljen kviz. Vsak sodelujoči mora odgovoriti na pet različnih vprašanj tako, da vsakokrat izbere enega izmed petih odgovorov, ter mora dati na voljo zahtevane osebne podatke in se strinjati s Splošnimi pogoji nagradnega kviza.

Vsi, ki bodo v nagradnem kvizu odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, dali na voljo zahtevane osebne podatke ter se strinjati s Splošnimi pogoji nagradnega kviza, se samodejno uvrstijo v žreb za nagrade.

S pretekom nedelje, 30. junija 2024, sodelovanje v nagradnem kvizu ne bo več možno. Do petka, 12. julija 2024, bodo na spletni strani objavljeni nagrajenci.

 

6. Nagradni sklad

Glavna nagrada: 1x HOFERjeva darilna kartica v vrednosti 40 EUR in paket promocijskih izdelkov v vrednosti 10 EUR (skupna vrednost nagrade 50 EUR).

Tolažilne nagrade: 9 x paket promocijskih izdelkov v vrednosti 10 EUR.

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Če nagrajenec organizatorju ne sporoči podatkov, ki so nujno potrebni za podelitev nagrade, organizator nagrade ni dolžan podeliti.

 

7. Določanje nagrajencev

Vsi nagrajenci bodo določeni z naključnim žrebom. Žrebanje bo potekalo v roku 10 delovnih dni od konca nagradnega kviza, v prostorih organizatorja. Nagrajenci bodo objavljeni na HOFERjevi spletni strani.

Izbor nagrajencev je dokončen, organizatorju oziroma soorganizatorju ga ni treba utemeljiti in zoper njega ni možna pritožba.

 

8. Obveščanje nagrajencev

Nagrajence se v roku 10 delovnih dni po koncu nagradnega kviza objavi na HOFER spletni strani, prav tako pa se jih v roku 5 delovnih dni od objave na spletni strani o nagradi na elektronski naslov, ki je bil posredovan v sklopu sodelovanja v nagradnem kvizu obvesti o tem, da so bili izžrebani. Nagrada bo nagrajencem poslana po pošti, na naslov, ki so ga sporočili organizatorju.

Prejemniki nagrad s sodelovanjem v nagradnem kvizu in potrditvijo, da se strinjajo s Splošnimi pogoji nagradnega kviza ter potrditvijo o seznajenosti z Določbami o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o., ki jih je določil organizator v zvezi s predmetnim nagradnim kvizom, soglašajo, da se njihovo ime in priimek objavita na HOFER spletni strani.

 

9. Podelitev nagrad

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju po elektronski pošti sporoči organizatorju naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • naslov, kamor naj se nagrada pošlje, če je različen od stalnega oz. začasnega prebivališča.
 • datum rojstva,
 • če je oseba mladoletna, podpisano Izjavo zakonitega zastopnika mladoletne osebe o sodelovanju v nagradnem kvizu,
 • davčno številko – za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR.

Organizator bo nagrade dobitnikom nagrad poslal po pošti najkasneje v roku 30 dni od prejema podatkov, zahtevanih za izročitev nagrade. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Mladoletnik lahko sodeluje v nagradnem kvizu in v primeru, da je izžreban prejme nagrado zgolj v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno potrdijo soglasje mladoletnika k Splošnim pogojem nagradnega kviza ter potrdijo seznanjenost z Določbami o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o., ki jih je določil organizator v zvezi s tem nagradnim kvizom, ter da potrdijo posredovanje osebnih podatkov mladoletnika za podelitev nagrade ter samo podelitev nagrade.

Nagrada se ne podeli, če nagrajenci ne izpolnjujejo Splošnih pogojev nagradnega kviza ali slednje kršijo, če ne dajo na voljo v predvidenem roku osebnih podatkov, ki so nujni za podelitev nagrade, ali v predvidenem roku ne posredujejo zahtevanih izjav. V teh primerih je organizator nagradnega kviza v razmerju do sodelujočega oziroma do nagrajenca prost vseh obveznosti. Organizator z nagrado prosto razpolaga, izbor oziroma žreb za to nagrado se ne ponovi.

 

10. Davčne obveznosti

Organizator za prejemnika glavne nagrade od skupne vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

 

11. Izključitev odgovornosti

Organizator ne odgovarja za:

 • nedelovanje nagradnega kviza, ki je posledica izpada omrežja, ne glede na trajanje izpada omrežja,
 • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo spletne strani,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem kvizu, na katere organizator nima vpliva,
 • sodelovanje v nagradnem kvizu z napačnimi podatki,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

 

12. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradnega kviza HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja nagradnega kviza za namene izvedbe nagradnega kviza in podelitve nagrad v skladu s temi Splošnimi pogoji nagradnega kviza. Soorganizator nastopa kot pogodbeni obdelovalec. Sodelujoči morajo ob prijavi za sodelovanje v nagradnem kvizu upravljavcu posredovati svoje ime, priimek in elektronski naslov. Upravljavec te podatke obdeluje in hrani na temelju zakonitega interesa za izvedbo nagradnega kviza in jih hrani do zaključka nagradne igre. Če sodelujoči poda ugovor zoper predmetno obdelavo osebnih podatkov, se ugovor šteje tudi kot izjava o odstopu od sodelovanja v nagradni igri.

Ko je nagrajenec nagradne kviza izžreban, pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov nagrajenca postane izvajanje darilne pogodbe med organizatorjem in nagrajencem. Nagrajenci morajo poleg imena, priimka in elektronskega naslova organizatorju dodatno posredovati še naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, naslov, kamor naj se nagrada pošlje, če je ta drugačen od naslova stalnega oz. začasnega prebivališča, rojstni datum, starši oz. zakoniti zastopniki mladoletnega nagrajenca pa poleg tega še podpisano Izjavo zakonitega zastopnika mladoletne osebe o sodelovanju v nagradnem kvizu. Nagrajenec glavne nagrade mora poleg tega posredovati še svojo davčno številko. Ime in priimek nagrajencev bosta objavljeai na spletni strani upravljavca. Če nagrajenci organizatorju v določenem roku ne posredujejo navedenih podatkov oziroma dokumentov, se šteje, da odstopajo od pogodbe in nagrade ne morejo prejeti. Podatke nagrajencev hrani upravljavec o konca meseca decembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Upravljavec bo v primeru, da vrednost nagrade presega vrednost 42 EUR izvedel akontacijo dohodnine in za ta namen posredoval osebne podatke Finančni upravi republike Slovenije. Osebne podatke za davčne namene, pod pogoji, ki jih določa davčna zakonodaja, upravljavec hrani 10 let. 

Sodelujoči in nagrajenci lahko skladno z veljavnimi predpisi ter glede na posamično pravno podlago uveljavlja: pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do izbrisa podatkov.  Navedene pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na zgoraj navedeni naslov upravljavca ali z elektronsko pošto na elektronski naslov: pravo@hofer.si.  Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Dodatne informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so sodelujočim na voljo na povezavi.

 

13. Ostale določbe

Organizator in soorganizator nagradnega kviza si pridržujeta pravico sprememb teh Splošnih pogojev nagradnega kviza. Spremembe Splošnih pogojev nagradnega kviza bodo objavljene na spletni strani organizatorja ali soorganizatorja.

Če sodelujoči po objavi sprememb Splošnih pogojev nagradnega kviza ne prekliče sodelovanja v nagradnem kvizu, tako da o tem seznani organizatorja na elektronski naslov nagrada@hofer.si najkasneje do zaključka nagradnega kviza, se šteje, da soglaša z vsakokratnimi spremembami Splošnih pogojev nagradnega kviza.

Za vse morebitne spore v povezavi s to nagradnega kviza, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Lukovica, 10. junij 2024