Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »RADI BEREMO«

Splošni pogoji sodelovanja

1. Podatki o organizatorju nagradne igre
Organizator aktivacije in nagradne igre »RADI BEREMO« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija podjetja HOFER trgovina d.o.o.

V nagradni igri sodelujoči sodelujejo v žrebu nagrade, predstavljene v nadaljevanju Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre »RADI BEREMO«.

3. Sodelujoči
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije, ki so starejše od 18 let. Osebe mlajše od 18 let morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti predhodno pisno pooblastilo staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni podjetja HOFER trgovina d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in pravne osebe.

Sodelovanje v nagradni igri ni odvisno od nakupa katerega koli izdelka v trgovinah HOFER v Sloveniji. Prav tako sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno s prijavo na HOFERjeve e-novice.


Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre »RADI BEREMO« ter Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o., ki jih je določil organizator, in le-te tudi sprejemajo. Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o. so objavljeni na povezavi https://www.hofer.si/sl/splosni-pogoji/dolocbe-o-varstvu-osebnih-podatkov/.

Žreb nagrajencev organizatorja je dokončen, ga organizatorju ni treba utemeljiti in zoper njega ni mogoča pritožba.

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 18. 10. 2020 in veljajo do dne 30. 05. 2021.

4. Način sodelovanja v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči na Facebook strani HOFER pod posamezno Facebook objavo »RADI BEREMO« ustrezno odgovoriti na vprašanje, ki je zapisano v objavi.

Posamezni sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, vendar so upravičeni le do ene nagrade.

5. Čas trajanja nagradne igre
Nagradne igre potekajo od 18. 10. 2020 do vključno 30. 04. 2021 do 23:59. ure.

6. Nagradni sklad
V nagradnem skladu je 7 nagrad, in sicer 7-krat knjiga po priporočilu Bralne značke in HOFERjev boni v vrednosti 20 €.
Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

7. Davčne obveznosti
Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR, zato se akontacija dohodnine ne odvede ter se vrednost nagrade ne všteva v davčno osnovo prejemnikov.

Organizatorja bremeni plačilo vseh davkov v zvezi s podelitvijo nagrade (vključno z DDV-jem). Druge davčne obveznosti v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo prejemnike nagrad. Vrednost nagrad je maloprodajna z vključenim DDV.

8. Določanje nagrajencev
Nagrajence se določi z žrebom izmed vseh sodelujočih, ki so na Facebook strani HOFER pod posamezno Facebook objavo »RADI BEREMO« ustrezno odgovorili na vprašanje, ki je zapisano v objavi.

9. Pravica do podelitve nagrade
Nagrada se podeli, razen če nagrajenci Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre ne izpolnjujejo ali delujejo v nasprotju le-teh, ne izpolnjujejo pogojev za prevzem nagrade ali v zahtevanem roku 3 delovnih dni po prejemu obvestila organizatorja nagradne igre o prejemu nagrade svojih podatkov ne pošljejo organizatorju. Prav tako se nagrada ne podeli in se sodelujoče iz nagradne igre izključi, če na kakršenkoli način širijo sovražni govor.

V teh primerih je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti. Organizator z nagrado prosto razpolaga, žreb za to nagrado se ne ponovi.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagrajence o postopku izročitve nagrade izvajalec obvesti v komentarju pod posamezno Facebook nagradno igro. Nagrajenci so dolžni organizatorju na elektronski naslov facebook@hofer.si javiti svoje podatke (ime in priimek ter naslov) v roku 3 delovnih dni. Nagrajenci nagrado prevzamejo v izbrani HOFERjevi trgovini na datum, ki je dogovorjen z organizatorjem.

11. Izključitev odgovornosti
Organizator in izvajalec ne odgovarjata za:

  • nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,
  • nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka,
  • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

12. Varstvo osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja nagradne igre za namene izvedbe podeljevanja nagrad v skladu s temi splošnimi pogoji.

Nagrajenci morajo upravljavcu na njegov poziv posredovati podatke (ime, priimek in naslov) za namen podeljevanja nagrade. Če nagrajenci upravljavcu v roku ne posredujejo podatkov, se šteje, da odstopajo od darilne pogodbe in nagrade ne morejo prejeti.

Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do in popravek osebnih podatkov, posredovanih v nagradni igri ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Sodelujoči imajo poleg tega tudi pravico do ugovora, ki šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri, in v tem primeru tudi pravico do izbrisa teh osebnih podatkov. Nagrajenci, katerih osebne podatke upravljavec za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti hrani še 10 let od zaključka nagradne igre, obdelavi podatkov ne morejo ugovarjati, lahko pa zahtevajo prenosljivost podatkov. Če menijo, da upravljavec njihovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporočijo oddelku, pristojnemu za varstvo osebnih podatkov na pravo(at)hofer.si ali pa se pritožijo pri Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si). Dodatne informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so sodelujočim na voljo na povezavi https://www.hofer.si/sl/splosni-pogoji/dolocbe-o-varstvu-osebnih-podatkov/.

13. Ostale določbe
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre. Ob vsaki spremembi Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre »RADI BEREMO« organizator veljavne objavi na spletni strani https://www.hofer.si/sl/infostoritve/hoferjeve-nagradne-igre/.

Če sodelujoči po objavi sprememb Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne ne prekliče sodelovanja v nagradni igri, se šteje, da spremembo sprejema in z njo strinja.

Za vse morebitne spore v povezavi s to nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Lukovica, 18. 10. 2020