PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI "Ferdo prinaša darila":

1. Organizator

Organizator nagradne igre "Ferdo prinaša darila" je Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju Hofer d.o.o. oz. organizator).

2. Sodelujoči

V nagradni akciji lahko sodelujejo otroci, mlajši od 12 let, pod zastopstvom osebe starejše od 18 let, ki sme po zakonu ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni akciji sodelujočo mladoletno osebo zastopati, (v nadaljevanju zastopnik) in so državljani RS s stalnim ali začasnim prebivališčem na ozemlju RS in davčno številko.

3. Način sodelovanja

V nagradni akciji sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki v času od 27. 10. do 27. 11. 2016 izključno po e-pošti na nagrada(at)hofer.si pošljejo izpolnjeno pobarvano risbo iz Božičnega kataloga. Božični katalog bo na voljo na spletni strani www.hofer.si, od koder si bo možno vsebine tudi natisniti, in v vseh Hoferjevih poslovalnicah v Sloveniji od četrtka, 27. 10. 2016, dokler zaloge ne poidejo.

Pogoj za sodelovanje v nagradni akciji so pravilno in popolno izpolnjeni osebni podatki na prijavnem obrazcu (ime in starost avtorja likovnega izdelka in ime in priimek ter domači naslov njegovega zastopnika) ter pobarvana risba. Podatki morajo biti napisani razločno in berljivo, najbolje z velikimi tiskanimi črkami.

Likovni izdelek lahko ustvarite z naslednjimi likovnimi tehnikami: barvice, svinčnik, tempere, flomastri, akvarel, voščenke. Izpolnjen prijavni obrazec v digitalni obliki pošljete po e-pošti na naslov nagrada(at)hofer.si s pripisom Ferdo prinaša darila.

Prijave, prejete brez izpolnjenega prijavnega obrazca ali brez podpisa zastopnika ter nepobarvane risbe bodo izločene.
Vsak posameznik lahko v nagradni akciji sodeluje samo z enim likovnim izdelkom in je upravičen zgolj do 1 nagrade iz nagradnega sklada. Skupinska dela niso veljavna.

Oddane vsebine, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, bodo izločene iz nagradne akcije.

4. Nagradni sklad

Art. številka Naziv Količina Vrednost na dan 21.10. 2016
48599 Mali ustvarjalni komplet 3x 9,99 €
57057 Lesena sestavljanka za malčke 3x 5,99 €
56703 Mašin plišasti prijatelj 4x 9,99 €
53901 Punčka Maša 3x 14,99 €
57046 Ukulela/citre 2x 24,99 €
58309 Otroški prenosnik 1x 14,99 €
56224 Aquadoodle risalna podloga 1x 29,99 €
56693 Kocke "First Builders" 1x 19,99 €
56265 Veliko vozilo Big Power 4x 19,99 €
58277 Barbie punčka 1x 14,99 €
56677 Veliki ustvarjalni komplet 3x 14,99 €
54729 Gradbeno vozilo 4x 9,99 €
54876 Poganjalec motor 2x 18,99 €
48210 Plišasti medved 2x 29,99 €
53273 Lesen poganjalec HAPE 1x 59,99 €
54780 Traktor 3x 19,99 €

5. Nagrajenci

V ponedeljek, 28. 11. 2016, bodo predstavniki organizatorja med vsemi sodelujočimi izžrebali 38 nagrajencev, ki izpolnjujejo navedene pogoje in ki bodo prejeli eno izmed nagrad, opisanih pod točko 4. Nagrajenci bodo na spletnem mestu www.hofer.si in na Facebook strani podjetja objavljeni najkasneje do srede, 7. 12. 2016.

Vsak posameznik lahko v nagradni akciji sodeluje samo z enim izdelkom in je upravičen zgolj do 1 nagrade iz nagradnega sklada. Skupinska dela niso veljavna.

Rezultati izbora so dokončni. Pritožba ni mogoča.

6. Prevzem nagrade

6.1. Nekatere izmed nagrad bodo nagrajenci prejeli po pošti na naslov, ki so ga navedli na prijavnici oz. v polju z osebnimi podatki starša ali zakonitega zastopnika.

6.2. Del nagrad bodo nagrajenci prevzeli v izbrani Hoferjevi poslovalnici. Nagrajenci, ki bodo nagrade prevzeli v Hoferjevi poslovalnici bodo Obvestilo o nagradi, prejeli na e-naslov, s katerim so se prijavili v nagradno igro oz. preko telefona, če bodo poslali tudi kontaktno številko. Prijavitelj mora najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejetja elektronskega obvestila o nagradi oz. telefonskega klica, organizatorju pisno po elektronski pošti navesti poslovalnico, v kateri bi nagrado želel prevzeti ter telefonsko številko, če le-te še ni posredoval. Ob prejemu nagrade nagrajenec predloži osebni dokument in podpiše Izjavo o prevzemu nagrade.

6.3. Podelitev glavne nagrade: Lesen poganjalec HAPE (art.št. 53273) v vrednosti 59,99 €.
Nagrado bo nagrajenec prevzel v izbrani Hoferjevi poslovalnici. Obvestilo o nagradi, pogojih in načinu prevzema bo obveščen po elektronski pošti na e-naslov, s katerim so je prijavil v nagradno igro oz. preko telefona, če bo poslal tudi kontaktno številko. Prijavitelj mora najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejetja elektronskega obvestila o nagradi oz. telefonskega klica, organizatorju pisno po elektronski pošti posredovati kopijo osebne izkaznice, telefonsko številko, davčno številko in davčno izpostavo ter podpisano Izjavo o hrambi osebnih podatkov ter poslovalnico, v kateri bi želel prevzeti nagrado.

Organizator na podlagi podatkov preveri upravičenost nagrajenca do nagrade glede na pogoje, navedene v 2. točki. Če se prijavitelj ne odzove v 5 dneh ali ne posreduje zahtevanih podatkov izgubi pravico do prejema nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti do nagrajenca.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- se prijavitelj ne odzove pravočasno na obvestilo,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
- se ugotovi, da je prijavitelj v nagradni akciji ravnal v nasprotju s pravili in pogoji.

Za pravilnost posredovanih podatkov je odgovoren prijavitelj sam.

7. Avtorske pravice

Prijavitelj jamči, da je posredovan likovni izdelek izvirno delo sodelujočega, katerega zastopnik je.
Kot pogoj za prijavo prijavitelj organizatorju neodplačano in izključno podeli vsebinsko, prostorsko in časovno neomejene materialne avtorske pravice, ter druge pravice avtorja, katerega zastopa, in sicer na likovnem delu, njegovih avdiovizualnih predelavah ali na fotografijah, nastalih v zvezi z likovnim delom, in se strinja, da lahko organizator likovno delo in posamezne elemente likovnega dela uporablja vsebinsko, prostorsko in časovno neomejeno za vse svoje poslovne in druge potrebe in za vse potrebe z organizatorjem povezanih oseb v Sloveniji in tujini. Pravice uporabe likovnega dela vključujejo (niso pa omejene na): pravico reprodukcije (vključno z digitalno obliko reprodukcije), distribucije in predelave, dajanja v najem, javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti, uporabe v tiskanih in avdiovizualnih sporočilih, prikazovanja na internetu, vključitev v oglasna sporočila ter v druge medije in orodja. Prijavitelj soglaša, da lahko organizator prenese materialne pravice na likovnem delu sodelujočega, katerega zastopnik je, na tretje osebe in likovno delo shranjuje ter uporablja tudi v elektronski obliki.

8. Pravice in odgovornosti iz posredovanih vsebin

Prijavitelj je v celoti odgovoren za posredovano vsebino in se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin, na katerih bodo tretje osebe, vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, in vsebin, ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo. Prijavitelj, ki posreduje vsebino, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerimkoli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

Organizator si pridržuje pravico, da po svoji presoji, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega, vsebine, ki prikazujejo sovraštvo, nasilje, nestrpnost, orožje, droge, vsebine, ki so žaljive, rasno nestrpne ali iz vidika organizatorja iz kakršnegakoli drugega razloga neprimerne za objavo, ne objavi in sodelujočega izloči iz nagradne igre. Odločitev organizatorja je dokončna in nanjo ni možna pritožba, organizator pa ni dolžan prijavitelja in avtorja obvestiti o izbrisu.

Prijavitelj lahko kadarkoli zahteva odstranitev vsebine sodelujočega, ki ga zastopa. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni akciji.

9. Davki

Organizator bo od glavne nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika nagrade. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine in je v skladu z Zakonom o dohodnini dolžan vrednost nagrade napovedati v dohodninski napovedi za leto 2016.

10. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni akciji prijavitelj dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, naslov bivališča, elektronski naslov in telefonsko številko, in sicer za namene izvedbe nagradne akcije oz. izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev.

Posredovane podatke za potrebe nagradne akcije hrani organizator nagradnega akcije. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradnega natečaja in za čas, ki ga določa informacijska pooblaščenka.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. Če potrebni podatki, navedeni v členih 4., 5., in 6., ne bodo posredovani, sodelovanje na nagradni akciji ne bo mogoče oz. izročitev nagrade ni dovoljena.

Prijavitelj ima v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene.

Prijavitelj dovoljuje organizatorju, da se, če je sodelujoči, katerega zastopnik je, nagrajen, podatki sodelujočega (ime, starost in kraj bivanja) objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja.

11. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje e-poštnega naslova, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • vsakršne posledice, ki bi jo prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

Splošne določbe

Nagradna akcija poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Pogoj za sodelovanje v nagradni akciji je, da sta prijavitelj in sodelujoči seznanjena in se strinjata s pravili in pogoji nagradne akcije. Šteje se, da prijavitelj s podpisom soglaša s pravili in pogoji nagradne akcije.

Nakup v poslovalnicah organizatorja ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 27. 10. do 31. 12. 2016 na spletni strani www.hofer.si, po zaključku nagradne akcije pa na sedežu organizatorja.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno akcijo, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so prijavitelj, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni akciji.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno akcijo.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pravil le-te objavil na spletni strani www.hofer.si.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:
e-pošta: nagrada(at)hofer.si
telefon: 01 83 46 845

Organizator: Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica.
Lukovica, 27. 10. 2016