Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre »HOFERjeva rock (S)CENA«

Splošni pogoji sodelovanja

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre »HOFERjeva rock (S)CENA« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija podjetja HOFER trgovina d.o.o.

V nagradni igri posamezniki sodelujejo v izboru za 4 nagrade, ki bodo predstavljene v nadaljevanju Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre »HOFERjeva rock (S)CENA«.

3. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim in začasnim prebivališčem na ozemlju Republike Slovenije, starejše od 18 let. Osebe mlajše od 18 let morajo za sodelovanje v nagradni igri pridobiti predhodno pisno pooblastilo staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni podjetja HOFER trgovina d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci), druge osebe, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in pravne osebe.

Sodelovanje v nagradni igri ni odvisno od nakupa katerega koli izdelka v trgovinah HOFER v Sloveniji.

Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da poznajo Splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre »HOFERjeva rock (S)CENA« ter Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o., ki jih je določil organizator, in le-te tudi sprejemajo. Določbe o varstvu osebnih podatkov HOFER trgovina d.o.o. so objavljene na povezavi https://www.hofer.si/sl/splosni-pogoji/dolocbe-o-varstvu-osebnih-podatkov/.

Izbor nagrajencev organizatorja je dokončen, organizatorju ga ni treba utemeljiti in zoper njega ni možna pritožba.

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Predmetni Splošni pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so veljavni od 03. 07. 2021 do podelitve zadnje nagrade.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči na Facebook strani HOFER Slovenija (www.facebook.si/hoferslovenija) pod HOFERjevo objavo nagradne igre »HOFERjeva rock (S)CENA« pravilno odgovoriti na vprašanje, ki je zapisano v objavi.

Posamezniki lahko v nagradni igri sodelujejo večkrat, vendar so upravičeni le do ene nagrade.

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra poteka od 03. 07. 2021 do vključno 21. 07. 2021 do 22:00 ure.

6. Nagradni sklad

V nagradnem skladu so skupno 4 nagrade, in sicer:

  • 4 x HOFERjevi boni v vrednosti 20 EUR.

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

7. Davčne obveznosti

Vrednost nagrad ne presega 42 EUR, zato se akontacija dohodnine ne odvede ter se vrednost nagrade ne všteva v davčno osnovo prejemnikov.

Organizatorja bremeni plačilo vseh davkov v zvezi s podelitvijo nagrade (vključno z DDV-jem). Druge davčne obveznosti v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo prejemnike nagrad. Vrednost nagrad je maloprodajna z vključenim DDV.

8. Določanje nagrajencev

Nagrajence organizator nagradne igre določi z naključnim žrebom izmed vseh sodelujočih, ki na Facebook strani HOFER (www.facebook.si/hoferslovenija) in Instagram profile HOFER Slovenija (https://www.instagram.com/hoferslo/) pod posamezno HOFERjevo objavo nagradne igre »HOFERjeva rock (S)CENA« pravilno odgovorijo na vprašanje, ki je zapisano v objavi.

9. Pravica do podelitve nagrade

Nagrada se podeli, razen če nagrajenci ne izpolnjujejo Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre ali slednje kršijo, ne izpolnjujejo pogojev za prevzem nagrade ali v zahtevanem roku 3 delovnih dni po prejemu obvestila organizatorja nagradne igre o prejemu nagrade svojih podatkov ne posredujejo organizatorju. Prav tako se nagrada ne podeli in se sodelujoče iz nagradne igre izključi, če na kakršenkoli način širijo sovražni govor.

V teh primerih je organizator nagradne igre v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti. Organizator z nagrado prosto razpolaga, žreb za to nagrado se ne ponovi.

10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajence o izboru in postopku izročitve nagrade izvajalec obvesti v komentarju pod posamezno Facebook ali Instagram nagradno igro »HOFERjeva rock (S)CENA«. Nagrajenci so dolžni organizatorju na elektronski naslov facebook(at)hofer.si javiti svoje podatke (ime in priimek ter naslov) v roku 3 delovnih dni od objave. Nagrajenci nagrado prejmejo po pošti na navedeni naslov.

11. Izključitev odgovornosti

Organizator ne odgovarja za:

  • nedelovanje nagradne igre, ki je posledica izpada omrežja (pogodbenih partnerjev),
  • nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka,
  • izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo spletne strani,
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade.

12. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, ki osebne podatke sodelujočih obdeluje v času trajanja nagradne igre za namene izvedbe podeljevanja nagrad v skladu s temi splošnimi pogoji.

Sodelujoči morajo ob prijavi za sodelovanje v nagradni igri upravljavcu posredovati svoje ime, priimek in e-naslov. Upravljavec te podatke obdeluje na temelju zakonitega interesa za podelitev nagrade in izvedbo nagradne igre, sodelujoči pa lahko kadarkoli ugovarjajo takšni obdelavi, pri čemer njihov ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri.

Nagrajenci morajo upravljavcu na njegov poziv posredovati še dodatne podatke (naslov) za namen podeljevanja nagrade. Če nagrajenci upravljavcu v roku ne posredujejo podatkov, ki so potrebni za izpolnitev upravljavčevih davčnih obveznosti, šteje, da odstopajo od darilne pogodbe in nagrade ne morejo prejeti.

Sodelujoči in nagrajenci imajo vedno pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do in popravek osebnih podatkov, posredovanih v nagradni igri ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Sodelujoči imajo poleg tega tudi pravico do ugovora, ki šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri, in v tem primeru tudi pravico do izbrisa teh osebnih podatkov. Če menijo, da upravljavec njihovih pravic ne izvršuje ustrezno, lahko to sporočijo oddelku, pristojnemu  za varstvo osebnih podatkov na pravo(at)hofer.si ali pa se pritožijo pri Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si). Dodatne informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so sodelujočim na voljo na povezavi https://www.hofer.si/sl/splosni-pogoji/dolocbe-o-varstvu-osebnih-podatkov/.

13. Ostale določbe

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre. Ob vsaki spremembi Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne igre »HOFERjeva rock (S)CENA« organizator veljavne objavi na spletni strani https://www.hofer.si/sl/infostoritve/hoferjeve-nagradne-igre/hoferjeva-rock-scena/.

Če sodelujoči po objavi sprememb Splošnih pogojev sodelovanja in pravil nagradne ne prekliče sodelovanja v nagradni igri, se šteje, da spremembo sprejema in z njo strinja.

Za vse morebitne spore v povezavi s to nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Lukovica, 03. 07. 2021