FERDOV USTVARJALNI NATEČAJ NA TEMO "JESENSKI NAVDIH"

Narava je jeseni neverjetno radodarna in razkošna. Zato obiramo sadje, nabiramo gozdne plodove in se tako kot živali zalagamo z ozimnico. Številnim umetnikom jesen s svojo barvitostjo in bogastvom predstavlja poseben navdih. Kaj pa jesen pomeni tebi? Te mika ustvarjanje s pobarvanimi listi ali morda s plodovi? Kaj ti je v jesenski naravi posebno všeč? Nariši risbo, napiši zgodbico, pesem ali uganko ali pa iz naravnih predmetov ustvari izdelek. Pokaži nam, kako te navdihne jesen!

Če si star/-a od štiri do enajst let, nam bodisi samostojno ali v skupini do deset otrok do 28. oktobra 2016 pošlji ustvarjalni izdelek (fotografijo, risbo ali drugačno stvaritev), ki bo prikazoval ali orisoval jesen, kot jo vidiš ti. Pošlješ lahko po en izdelek na naslov: Hofer trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, s pripisom "Za Ferdov ustvarjalni natečaj". Fotografijo ali sken izdelka lahko z istim pripisom pošlješ tudi na elektronski naslov nagrada(at)hofer.si. Izdelku moraš priložiti tudi izrezano ali skenirano dovoljenje za sodelovanje, ki ga podpišejo starši.

Izdelku priloži:

 • ime, priimek in naslov avtorja/-ev,
 • starost avtorja/-ev,
 • telefonska številka staršev/skrbnikov ali mentorja,
 • e-naslov staršev/skrbnikov ali mentorja,
 • naslov izdelka,
 • izpolnjen obrazec za dovoljenje za sodelovanje (najdete ga v reviji Ferdo raziskuje svet, nujna priloga tudi za vse posameznike v skupinah).

Posebna komisija bo najpozneje do 15. novembra 2016 pregledala izdelke in v starostni kategoriji od štiri do šest let, kategoriji od sedem do enajst let in kategoriji skupin izbrala po tri nagrajence. Skupino lahko sestavlja največ deset, najmanj pa dva otroka, lahko tudi iz ene družine. Komisija bo tako podelila po tri nagrade za vsako starostno skupino in tri nagrade za najboljše tri skupine, skupaj torej šest posameznih in tri skupinske nagrade po izbiri organizatorja. Rezultati bodo na datum izbora objavljeni na spletni strani www.hofer.si/ferdo.

PRAVILA HOFERJEVEGA NATEČAJA ZA NAJ USTVARJALNI IZDELEK

Organizator natečaja je izdajatelj revije Ferdo raziskuje svet Hofer trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica.

Sodelujoči, tudi skupine, lahko na natečaj pošljejo le en izdelek.

Komisija, ki bo sestavljena iz predstavnikov podjetja Hofer trgovina, d. o. o., in predstavnikov podjetja Studio Terminal, d. o. o., bo izbrala tri najboljše izdelke v starostni skupini od štiri do vključno šest let, tri izdelke v skupini od sedem do vključno enajst let in tri izdelke, ki jih bodo poslale skupine. Nagrajeni bodo najboljši trije izdelki v posamezni starostni kategoriji in trije izdelki v kategoriji skupin.

V kategoriji od štiri do šest let bodo za izdelek podeljene naslednje nagrade:

1. nagrada: igralna hišica (Outdoor Zone)
2. nagrada: punčka Betty Spaghetty
3. nagrada: poštevanka (Hape)

V kategoriji od sedem do enajst let bodo za izdelek podeljene naslednje nagrade:

1. nagrada: čelna LED svetilka
2. nagrada: kocke Lego, transportni helikopter Creator
3. nagrada: igrača (raketa) za igro na prostem

V kategoriji skupin bodo za izdelek podeljene naslednje skupinske nagrade:

1. nagrada: vstopnice za Minicity
2. nagrada: vstopnice za Živalski vrt v Ljubljani
3. nagrada: paket knjig, ki jih priporoča Bralna značka

PRIJAVA

Izdelek skupaj z dovoljenjem staršev (velja tudi za posameznike, ki bodo sodelovali v skupini) pošljite na naslov: Hofer trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, s pripisom "Za Ferdov ustvarjalni natečaj". Sken ali fotografijo izdelka lahko z istim pripisom pošljete tudi na elektronski naslov nagrada(at)hofer.si, vendar morate nujno priložiti tudi sken ali sliko podpisanega dovoljenja za sodelovanje. 

Prijavnica mora vsebovati:

 • ime, priimek in naslov avtorja/-ev,
 • starost avtorja/-ev,
 • telefonska številka staršev/skrbnikov ali mentorja,
 • e-naslov staršev/skrbnikov ali mentorja,
 • naslov izdelka,
 • izpolnjen obrazec za dovoljenje za sodelovanje (najdete ga v reviji Ferdo raziskuje svet, nujna priloga tudi za vse posameznike v skupinah).

POTEK NATEČAJA

Natečaj se začne na dan izida revije in se konča 28. oktobra 2016 (pošiljka mora imeti žig tega datuma, elektronska pošta pa mora prispeti do polnoči na ta dan). Najpozneje do 15. novembra 2016 bo potekalo ocenjevanje na sedežu organizatorja, o poteku izbora bo voden zapisnik. Rezultati bodo najpozneje 15. novembra 2016 objavljeni na spletni strani www.hofer.si/ferdo. Nagrajence bo organizator obvestil tudi pisno oziroma po telefonu. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti ali pa jih bodo prevzeli v najbližji Hoferjevi poslovalnici.

Nagrajenec mora morebitne dodatne osebne podatke, ki so potrebni za predajo nagrade, posredovati najpozneje v desetih dneh od uradnega obvestila o nagradi. V nasprotnem primeru se določi naslednji nagrajenec ali pa se nagrada ne podeli.

Pri izboru nagrajencev se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju izbora,
 • poteku izbora,
 • prisotni komisiji in
 • nagrajencih.

KDO SE LAHKO PRIJAVI

Na natečaj se lahko prijavi vsak bralec revije Ferdo raziskuje svet, ki bo dan po zaključku natečaja star od štiri do enajst let, prijavijo pa se lahko tudi skupine (do največ deset otrok) s posamezniki, ki na dan po zaključku natečaja niso starejši od enajst let. Skupino lahko sestavlja največ deset, najmanj pa dva otroka, lahko tudi iz ene družine. Iz sodelovanja so izključeni ožji družinski člani redaktorske skupine v podjetju Hofer trgovina, d. o. o., in ožji družinski člani sodelavcev Studia Terminal, d. o. o. V natečaju lahko zaradi posebnega namena uporabe revije Ferdo raziskuje svet sodelujejo vsi družinski člani ostalih zaposlenih v podjetju Hofer trgovina, d. o. o.

Sodelujoči mora biti državljan RS in imeti stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter imeti davčno številko.

S prijavo na natečaj udeleženec oziroma njegov zakoniti zastopnik s podpisom obrazca za dovoljenje za sodelovanje (velja tudi za sodelujoče v skupinah) sprejema vsa navedena pravila natečaja in zagotavlja, da poslana dela izpolnjujejo vse pogoje in zahteve, navedene v pravilih. Hkrati s podpisom dovoljuje objavo dela v organizatorjevih publikacijah, na spletni strani in na družabnih omrežjih, hkrati pa dovoljuje, da jih organizator uporablja za oglaševanje in promocijo.

POGOJI SODELOVANJA

 1. Izdelek ne sme biti starejši od enega leta.
 2. Izdelek mora biti lastno avtorsko delo prijavljenega ali skupine prijavljenih.
 3. Vsak prijavljeni ali skupina lahko pošlje največ en izdelek.
 4. Izdelki ne smejo vsebovati obscenih, provokativnih ali kako drugače neprimernih vsebin.
 5. Risbe so lahko poljubne velikosti, narisane so lahko s poljubno tehniko.
 6. Avtorji izdelkov in skupine, ki ne ustrezajo vsem pogojem, bodo izločeni iz ocenjevanja. Prav tako bodo izločena dela, ki jim ne bo priložen obrazec za dovoljenje za sodelovanje. Če je nagrajenec podal napačne podatke, bo komisija izbrala nadomestno nagrajeno delo. V tem primeru nagrado prejme avtor slednjega.
 7. Organizator bo od nagrad obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika nagrade. Nagrajenec oziroma njegov skrbnik je zavezanec za plačilo dohodnine in je v skladu z zakonom o dohodnini dolžan vrednost nagrade napovedati v dohodninski napovedi za leto 2016.
 8. S sodelovanjem na natečaju ter z izpolnitvijo dovoljenja za sodelovanje sodelujoči oziroma njegov skrbnik s prostovoljnim posredovanjem podatkov privoli v njihovo uporabo in obdelavo. Posredovane podatke bo organizator nagradne igre uporabljal, obdeloval in hranil skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov.
 9. S podpisom na obrazcu za sodelovanje sodelujoči oziroma njegov skrbnik organizatorju dovoljuje, da se, če je nagrajen, njegovi podatki (ime in priimek, starost in kraj bivanja) skupaj z izdelki objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja (tedenski reklamni letaki, posterji, internet …).
 10. Podatki, ki jih sodelujoči prostovoljno podajo organizatorju za potrebe izvedbe nagradne igre, predstavljajo osebne podatke, ki so zakonsko varovani. Organizator bo v zvezi s tem vzpostavil zbirko osebnih podatkov, skladno z določbami zakona o varovanju osebnih podatkov. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo spoštoval določbe zakona o varstvu osebnih podatkov. Podatki v zbirki osebnih podatkov bodo vodeni, uporabljeni, obdelani in hranjeni skladno s slovensko zakonodajo.

SPLOŠNE IN OSTALE DOLOČBE

 1. Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo.
 2. Sodelujoči na natečaju soglašajo s pravili natečaja, kar potrdijo njihovi skrbniki s podpisom na obrazcu za dovoljenje za sodelovanje.
 3. Posamezni udeleženec ali skupina lahko dobi le eno nagrado.
 4. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino.
 5. Pravila o sodelovanju na natečaju bodo od datuma izida revije na voljo na spletni strani www.hofer.si/ferdo, po zaključku natečaja pa na sedežu organizatorja.
 6. Seznam nagrajencev bo po zaključku ocenjevanja, najpozneje do 12. avgusta 2016, objavljen na spletnem naslovu www.hofer.si/ferdo.
 7. Rezultati so dokončni, naknadna pritožba na komisijo organizatorja ni možna.
 8. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila natečaj začasno prekine ali konča. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.
 9. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih e-poštnih naslovov ali pod različnimi imeni, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.
 10. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
  - nedelovanje e-poštnega naslova, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  - vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.
 11. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočem nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni akciji.
 12. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.
 13. V primeru vprašanj oziroma nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja: e-pošta: info(at)hofer.si, telefon: 01/83 46 600.