Ferdova nagradna igra – POLETNE RAZGLEDNICE

Četrto (prazno) razglednico, ki jo najdeš na sredini aktualne številke revije Ferdo raziskuje svet (junij 2020), lahko pošlješ tudi Ferdu! Na njo nariši, kako preživljaš svoje poletje, in napiši kakšno sporočilo (pesmico, voščilo, pozdrave).

Kartico pošlji v kuverti skupaj z izrezanim in izpolnjenim dovoljenjem za sodelovanje (izreži ga iz revije) najpozneje do 30. julija 2020 na naslov HOFER trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Starši lahko skenirano ali fotografirano razglednico in dovoljenje za sodelovanje pošljejo tudi po elektronski pošti na nagrada(at)hofer.si; oboje s pripisom »Ferdova razglednica«. .

Med sodelujočimi bomo izžrebali pet nagrajencev, starih od 4 do 6 let, ki bodo prejeli Lego kocke, ter pet nagrajencev, starih od 7 do 11 let, ki bodo prejeli po štiri vstopnice za Hišo eksperimentov. Imena nagrajencev bodo najpozneje do 20. avgusta 2020 objavljena na spletni strani www.hofer.si/ferdo.

PRAVILA FERDOVE NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je izdajatelj revije Ferdo raziskuje svet HOFER trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica.

Sodelujoči lahko pošlje le eno razglednico.

Komisija, ki bo sestavljena iz predstavnikov podjetja HOFER trgovina, d. o. o., in predstavnikov podjetja Studio Terminal, d. o. o., bo izžrebala deset nagrajencev. V kategoriji od 4 do 6 let bo 5 nagrajencev prejelo Lego kocke, v kategoriji 7 do 11 let pa bo 5 nagrajencev prejelo po 4 vstopnice za Hišo eksperimentov.

PRIJAVA

Razglednico skupaj z dovoljenjem staršev/skrbnikov pošljite na naslov: HOFER trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, s pripisom »Ferdova razglednica«. Skenirano razglednico lahko z istim pripisom pošljete tudi na elektronski naslov nagrada(at)hofer.si, vendar morate nujno priložiti tudi sken ali sliko podpisanega dovoljenja staršev za sodelovanje.

Prijavnica mora vsebovati:

 • Ime in priimek staršev/skrbnikov,
 • Naslov in pošta (otroka oziroma staršev / skrbnikov)
 • E-pošta in telefon staršev/skrbnikov,
 • ime, priimek avtorja (otroka),
 • starost avtorja (otroka),
 • izpolnjen obrazec za dovoljenje staršev/skrbnikov za sodelovanje (najdete ga v reviji Ferdo raziskuje svet).

POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se začne na dan izida revije in se konča 30. julija 2020 (pošiljka mora imeti žig tega datuma, elektronska pošta pa mora prispeti do polnoči na ta dan). Najpozneje do 15. avgusta 2020 bo potekalo žrebanje na sedežu organizatorja, o poteku žreba bo voden zapisnik. Rezultati (imena in priimki nagrajencev, starostna kategorija ter prejeta nagrada) bodo najpozneje 20. avgusta 2020 objavljeni na spletni strani www.hofer.si/ferdo. Nagrajence bo organizator obvestil tudi pisno oziroma po telefonu. Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti ali pa jih bodo prevzeli v najbližji HOFER trgovini.

Nagrajenec oziroma njegovi starši/skrbnik morajo morebitne dodatne osebne podatke, ki so potrebni za predajo nagrade, posredovati najpozneje v desetih dneh od uradnega obvestila o nagradi, sicer se šteje, da nagrajenec nagrade ni sprejel, in se določi naslednjega nagrajenca ali pa se nagrade ne podeli.

Pri žrebu nagrajencev se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju izbora,
 • poteku izbora,
 • prisotni komisiji in
 • nagrajencih.

KDO LAHKO SODELUJE

V nagradni igri lahko sodeluje vsak bralec revije Ferdo raziskuje svet, ki je star najmanj 4 in največ 11 let. Iz sodelovanja so izključeni ožji družinski člani redaktorske skupine v podjetju HOFER trgovina, d. o. o., in ožji družinski člani sodelavcev Studia Terminal, d. o. o. V nagradni igri lahko zaradi posebnega namena uporabe revije Ferdo raziskuje svet sodelujejo vsi družinski člani ostalih zaposlenih v podjetju HOFER trgovina, d. o. o.

Sodelujoči mora biti državljan RS in imeti stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter imeti davčno številko.

Starši/skrbnik udeleženca nagradne igre s podpisom obrazca dovoljenja za sodelovanje sprejemajo ta pravila nagradne igre in zagotavljajo, da poslana dela ne posegajo v avtorske pravice tretjih in izpolnjujejo vse pogoje in zahteve, navedene v teh pravilih.

Z ločeno označbo na obrazcu dovoljenja za sodelovanje (če jo obkljukajo) starši/skrbniki udeleženca dovoljujejo tudi morebitno objavo dela v organizatorjevih publikacijah, na spletni strani in na družabnih omrežjih, hkrati pa dovoljujejo, da jih organizator uporablja za oglaševanje in promocijo. Delo bo objavljeno z navedbo imena in starosti avtorja. Hkrati starši/skrbnik udeleženca izjavljajo, da avtor ne bo zahteval plačila za takšno reprodukcijo in uporabo njegovega dela.

POGOJI SODELOVANJA

 1. Razglednica mora biti lastno avtorsko delo (pobarvanje in besedilo) udeleženca nagradne igre.
 2. Vsak udeleženec lahko pošlje največ eno razglednico.
 3. Razglednica ne sme vsebovati obscenih, provokativnih ali kako drugače neprimernih vsebin.
 4. Razglednice, ki jim ne bo priložen izpolnjen in podpisan obrazec za dovoljenje staršev/skrbnikov za sodelovanje, bodo izločene. Če je nagrajenec podal napačne podatke ali ni posredoval morebitnih potrebnih dodatnih podatkov, mu nagrada ne bo podeljena, komisija pa bo izžrebala drugega nagrajenca ali nagrade ne bo podelila.
 5. Organizator bo od nagrad obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo prejemnika nagrade. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec oziroma njegov skrbnik tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR z DDV organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Nagrajenec oziroma njegov skrbnik je zavezanec za plačilo dohodnine in je v skladu z zakonom o dohodnini dolžan vrednost nagrade napovedati v dohodninski napovedi za leto 2020.

SPLOŠNE IN OSTALE DOLOČBE

 1. Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo.
 2. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo s pravili nagradne igre, kar potrdijo njihovi skrbniki s podpisom na obrazcu za dovoljenje za sodelovanje.
 3. Sodelujoči oziroma njegov skrbnik se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da organizator nagradne igre razglednice ne bo vrnil avtorju oziroma avtorjem.
 4. Posamezni udeleženec lahko dobi le eno nagrado.
 5. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade.
 6. Pravila o sodelovanju v nagradni igri bodo od datuma izida revije na voljo na spletni strani www.hofer.si/ferdo, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja.
 7. Seznam nagrajencev bo po zaključku ocenjevanja, najpozneje do 20. avgusta 2020, objavljen na spletnem naslovu www.hofer.si/ferdo.
 8. Rezultati so dokončni, naknadna pritožba na komisijo organizatorja ni možna.
 9. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadar koli in brez predhodnega obvestila nagradno igro začasno prekine ali konča. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.
 10. Če obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih e-poštnih naslovov ali pod različnimi imeni, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.
 11. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
  - nedelovanje e-poštnega naslova, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
  - vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
 12. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočem nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.
 13. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.
 14. V primeru vprašanj oziroma nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja: e-pošta: info(at)hofer.si, telefon: 01/83 46 600.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre (HOFER trgovina, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica). Osebne podatke sodelujočih v nagradni igri bo organizator obdeloval za namen izvedbe nagradne igre še 3 mesece po zaključku žrebanja (za potrebe morebitnega žrebanja nadomestnega nagrajenca). Izključno za namen in čas trajanja same izvedbe žrebanja je upravljavec skupaj z organizatorjem tudi družba Studio Terminal, d. o. o., katerega predstavniki sodelujejo v komisiji. Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je zakonit interes za izvedbo nagradne igre (točka (f) 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Po zaključku žrebanja bo organizator podatke posameznika, pridobljene v sklopu nagradne igre (ime, priimek, naslov in telefonska številka) do ugovora posameznika obdeloval za namen neposrednega trženja na podlagi 72. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Posameznik lahko obdelavi podatkov za ta namen kadar koli ugovarja.

Organizator bo osebne podatke nagrajenca in njegovega zakonitega zastopnika obdeloval za namen obveščanja o rezultatih nagradne igre, podelitev nagrade in izpolnitev davčnih obveznosti (plačilo akontacije dohodnine). Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je darilna pogodba (točka (b) 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Podatke nagrajenca in njegovega zakonitega zastopnika bo organizator za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti na podlagi predpisov obdeloval še 10 let po podelitvi nagrade. Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je točka (c) 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. V primeru dovoljenja avtorjevega zakonitega zastopnika za objavo dela v skladu s temi splošnimi pogoji bo organizator delo objavil z navedbo avtorjevega imena, priimka in starosti. Pravni temelj je pogodba o prenosu avtorskih pravic na delu (točka (b) 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

V zvezi z osebnimi podatki imajo udeleženci v nagradni igri in njihovi starši/skrbniki pravico do dostopa do podatkov in njihovega popravka ter v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave. Če udeleženec uveljavlja pravico do ugovora (razen ugovora v zvezi z neposrednim trženjem, ki nima posledic na sodelovanje v nagradni igri), izbrisa ali omejitve obdelave, ki ni v zvezi z uveljavljanjem pravice do popravka podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri in ne bo vključen v žreb. Nagrajenci in njihovi starši/skrbnik imajo pravico do dostopa do svojih podatkov, popravka podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora zoper obdelavo podatkov za namen neposrednega trženja po telefonu in navadni pošti. Pravice posameznik lahko uveljavlja s pisno zahtevo, poslano na pravo(at)hofer.si. Na ta naslov lahko posamezniki naslovijo tudi morebitna dodatna vprašanja v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov.